Ochrana os. údajů

Ochrana osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR) a předpisy souvisejícími v platném znění,
zaručuje Live City s. r. o.dodržovat mlčenlivost o osobních údajích zákazníka a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Nebudou prodané nebo převedené na třetí osobu a bude jich užito výhradně pro účely společnosti Live City s.r.o.
Live City s.r.o. zpracovává osobní údaje za účelem uzavření a naplňování práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Zpracovávaným osobním údajům je poskytován nejvyšší standard ochrany v souladu s právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů.
Live City s.r.o. zpracovává osobní údaje v přesně takové podobě, v jaké je získá od zákazníka, v souladu se stanoveným účelem, pro jaký jsou zpracovány a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového účelu, a uchovává je pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.
Live City s.r.o. dodržuje zásady zpracování osobních údajů, tedy: zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizace údajů, přesnost, omezení uložení, integrita a důvěrnost.